Närpes Pensionärsförening

STADGAR FÖR NÄRPES PENSIONÄRSFÖRENING R.F.

§ 1  NAMN, HEMORT OCH SPRÅK

Föreningens namn är Närpes pensionärsförening r.f. nedan kallad föreningen, dess hemort är Närpes. Föreningens språk är svenska.

§ 2 SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER

Föreningen är en ideell, partipolitisk och i religiösa frågor obunden organisation, vars uppgift är att:

 • i samråd med Svenska Pensionärsförbundet r.f. bevaka pensionärernas ekonomiska- och sociala intressen och rättigheter
 • bevaka pensionärernas intressen lokalt och bistå i det kommunala beslutsfattandet i vård- och omsorgsfrågor samt verka för trivsel och trygghet i boendet
 • informera och vägleda medlemmarna i pensionsärenden
 • ordna kurser, olika sammankomster, exkursioner, teaterbesök och gruppresor för medlemmarna
 • stärka samhörighetskänslan och kamratskapet mellan medlemmarna
 • tillsätta olika kommittéer och arbetsgrupper inom föreningen

§ 3 MEDLEMMAR

Rätt att ansluta sig till föreningen har alla som godtar föreningens syfte och stadgar.

Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen.

Till hedersmedlem kan föreningsmöte på förslag av styrelsen kalla en person, som förtjänstfullt verkat till förmån för föreningen. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

§ 4 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING AV MEDLEM UR FÖRENINGEN

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. 

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen trots påminnelse inte har erlagt sin medlemsavgift.

§ 5 DONATIONER OCH TESTAMENTEN

Föreningen har rätt att ta emot donationer och testamenten, grunda fonder samt med vederbörligt tillstånd anordna lotterier och penninginsamlingar. Föreningen kan i sitt namn skaffa sig rättigheter och göra förbindelser.

§ 6 STYRELSEN

Föreningens styrelse består av ordförande, som väljs för ett år i sänder, samt åtta ordinarie medlemmr och fyra ersättare för två år. Årligen avgår fyra ordinarie medlemmar och två ersättare. 

 • styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör
 • kassören och sekreteraren kan även väljas utom styrelsen
 • styrelsen är beslutför när minst hälften (½) av dess medlemmar, ordförande eller viceordförande är närvarande
 • styrelsen sammankallas av ordförande och vid förfall för denne av viceordförande eller då minst hälften (½) av styrelsemedlemmarna så kräver
 • omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst, utom vid personval då lotten avgör.

Styrelsen kallas till möte med e-post, per telefon eller per brev minst tre dagar före mötet.

§ 7 TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av ordförande och viceordförande jämte sekreterare eller kassör.

§ 8 MEDLEMSAVGIFT

Varje medlem i föreningen betalar en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs på höstmötet. Hedersmedlemmar befrias från medlemsavgift.

§ 9 FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningen håller två ordinarie möten per år. Föreningens vårmöte  hålls under tiden februari - maj och höstmötet under tiden september - december på en av styrelsen fastställd dag.

Styrelsen kallar till föreningens ordinrie möten och extraordinarie möten genom annons i en på orten allmänt spridd tidning senast sju dagar före mötet. 

Extra möte hålls då föreningens möte så beslutit eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från det datum då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje medlem och hedersmedlem en röst.

§ 10 ORDINARIE MÖTEN

Vårmöte

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 • val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 • konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
 • godkänna föredragningslistan
 • bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
 • beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 • övriga ärenden

Höstmöte

Vid föreningens höstmöte behandlas följanden ärenden:

 • val av mötesordförande och sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 • kontatera att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
 • godkänna föredragningslistan
 • fastställa medlemsavgiften för följande verksamhetsår
 • fastställa budget och verksamhetsplan för följande verksamhetsår
 • val av ordförande för följande verksamhetsår
 • val av styrelsemedlemmar och ersättare (4+2) i stället för dem som är i tur att avgå för två följande verksamhetsår
 • val av verksamhetsgranskare och en personlig ersättare för följande verksamhetsår
 • välja valberedning som består av ordförande och fyra medlemmar
 • övriga ärenden

Ärende som medlem önskar uppta till behandling på vår- och höstmöte bör skriftligen inlämnas till styrelsen fem dagar före mötet.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte därtill hörande handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskaren för granskning senast en (1) månad före vårmötet.

Verksamhetsgranskaren skall ge en skriftlig verksamhetsgranskningsberättelse till det vårmöte som beslutet om bokslutet.

§ 12 ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Ändringar av dessa stadgar kan göras genom beslut fattat på vår- eller höstmöte. Av enskild medlem framställt förslag om stadgeändring bör skriftligen inlämnas till styrelsen två veckor före mötet och styrelsen bör ge sitt utlåtande om stadgeändringen.

Föreningen kan upplösas med beslut fattat på vår- eller höstmöte. För att beslutet skall vara lagenligt erfordras tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet av alla avgivna röster. Beslutet bör underställas ett följande möte. Detta möte skall sammankallas på samma sätt som det ordinarie mötet. För  giltigt beslut erfordras även på detta möte tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet av avgivna röster.

Upplöses föreningen överlämnas dess medel och övrig eventuell egendom till registrerad förening eller stiftelse, som grundats för fortsättande av föreningens verksamhet för i § 2 av dessa stadgar nämnt syfte.

§ 13

I övrigt iakttas föreningslagens bestämmelse.