Närpes Pensionärsförening

Verksamhetsplan 2018

Allmänt

Närpes pensionärsförening bildades 1959. Uppgiften var att åstadkomma ett modernt servicehem för pensionärer och 1969 kunde Bostället inleda sin verksamhet i nybyggda utrymmen. Sedan Bostället överlåtits till kommunen 1976 ombildades förneingen till Närpes pensionärsförening.

Föreningen har sedan dess utvecklats till en typisk pensionärsförening med verksamhetsformer som motsvarar dagens krav. Närpes pensionärsförening till Svenska pensionärsförbundet r.f. (SPF) och SPF Österbotten r.f. som arbetar för att förbättra pensionärernas trivsel, bevaka pensionärerna intressen sam att öka pensionärernas delaktighet i nutid och framtid. Detta är det övergripande syftet med förbundets, regionens och föreningens verksamhet.

Närpes pensionärsförening är den största medlemsföreningen inom Svenska pensionärsförbundet med ca 1100 medlemmar.

Föreningens styrelse består av ordförande, som väljs för ett år i sänder, samt åtta ordinrie medlemmar och fyra ersättare vilka väljs för två år åt gången. Årligen avgår fyra ordinarie medlemmar och två ersättare.

Föreningens uppgift

Föreningen är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation, vars uppgift är att

1) i samråd med Svenska Pensionärsbundet r.f. bevaka pensionärernas ekonomiska- och sociala intressen och rättigheter.

2) bevaka pensionärernas intressen lokalt och bistå i det kommunala beslutfattandet i vård- och omsorgsfrågor samt verka för trivsel och trygghet i boendet.

3) informera och vägleda medlemmarna i pensionärsärenden.

4) ordna kurser, olika sammankomster, exkursioner, teaterbesök och gruppresor för medlemmarna.

5) stärka samhörighetskänslan och kamratskapet mellan medlemmarna.

6) tillsätta olika kommittéer och arbetsgrupper inom föreningen.

Information

Informera medlemmarna med två medlemsbrev med uppgifter om verksamheten för vår- och höstterminen samt att regelbundet uppdatera föreningens webbsida. Fortlöpande information om föreningens aktiviteter ges på föreningens webbsida, aviseringar i sociala medier, föreningsspalten i Syd-Österbotten och med puffar i När-TV.

Samarbete

Bedriva att aktivt samarbete med det kommunala äldrerådet beträffande intressebevakning samt med andra föreningar i vår region.

VERKSAMHET

MÖTEN

Stadgeenliga vår- och höstmöten.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder regelbundet.

FORMER AV VERKSAMHET

- Kurser och föreläsningar ensam och tillsammans med vuxeninstitutet

- Teaterbesök

- Sammankomster och fester

- Datastugan som ger personligt datastöd och aktuell it-information för medlemmarna

- Motionsverksamhet (bl.a. seniortennis, bowling och annan utomhusträning)

- Medlemsrekrytering samt aktivering av nyblivna pensionärer

- Medlemsvård

- Delta i regionens vår- och höstmöten

- Delta i förbundets möten, resor, frågesport och evenemang samt delta i förbundets it-kurser för handledare

- Delta i regionens resor och evenemang samt i den årliga pidroturneringen

EKONOMI

Beträffande ekonomin hänvisas till budgeten. Budgeten är uppgjord enligt medlemsavgiften fjorton euro, av vilket elva euro betalas till förbundet.