Närpes Pensionärsförening

VERKSAMHETSPLAN 2017

Allmänt

Närpes pensionärshemsförening bildades 1959. Uppgiften var att åstadkomma ett modernt servicehem för pensionärer ocoh 1969 kunde Bostället inleda sin verksamhet i nybyggda utrymmen. Sedan Bostället överlåtits till kommunen 1976 ombildades föreningen till Närpes  pensionärsförening.

Föreningen har sedan dess utvecklats till en typisk pensionärsförening med verksamhetsformer som motsvarar dagens krav. Närpes pensionärsförening hör till Svenska pensionärsförbundet (SPF) och till SPF Österbotten r.f, varför medlemmarna har möjlighet att delta också i dessa organisationers evenemang och tillställningar.

Närpes pensionärsförening är den största medlemsföreningen inom Svenska pensionärsförbundet med ca 1100 medlemmar.

Föreningens styrelse består av ordförande, som väljs för ett år i sänder, samt åtta ordinarie medlemmar och fyra ersättare vilka väljs för två år åt gången. Årligen avgår fyra ordinarie medlemmar och två ersättare.

Föreningens uppgift

Föreningen är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation, vars uppgift är att:

1) i samtåd med Svenska Pensionärsförbundet r.f. bevaka pensionärernas ekonomiska- och sociala intressen och rättigheter

2) bevaka pensionärernas intressen lokalt och bistå i det kommunala beslutsfattandet i vård- och omsorgsfrågor samt verka för trivsel och trygghet i boendet

3) informera och vägleda medlemmarna i pensionsärenden

4) ordna kurser, olika sammankomster, exkursioner, teaterbesök och gruppresor för medlemmarna

5) stärka samhörighetskänslan och kamratskapet mellan medlemmarna

6) tillsätta olika kommittéer och arbetsgrupper inom föreningen

Information

Informera medlemmarna med två medlemsbrev med uppgifter om verksamheten för vår- och höstterminen samt att regelbundet uppdatera föreningens webbsida. Fortlöpande information om föreningens aktiviteter ges på föreningens webbsida, aviseringar i sociala medier, föreningsspalten i Syd-Österbotten och med puffar i När-TV.

Samarbete

Bedriva ett aktivt samarbete med det kommunala Äldrerådet beträffande intressebevakning samt med andra föreningar i vår region.

VERKSAMHET

MÖTEN

Föreningsmöten

Stadgeenliga vår- och höstmöten.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträdet regelbundet.

FESTER OCH SAMLINGAR

 • ordna kurser och föreläsningar ensam och tillsammans med vuxeninstitutet
 • teaterbesök
 • reseverksamhet
 • sammankomster och fester
 • personligt datastöd och aktuell it-information för medlemmarna
 • motionsverksamhet (bl.a. seniortennis, bowling, stavgång och annan utomhusträning)
 • medlemsrekrytering samt aktivering av nyblivna pensionärer
 • medlemsvård
 • delta i regionens vår- och höstmöten
 • delta i förbundets möten, resor och evenemang samt delta i förbundets it-kurser för handledare
 • delta i regionens resor och evenemang

EKONOMI

Beträffande ekonomin hänvisas till budgeten. Föreningen idkar aktiv medlemsanskaffning. Budgeten är uppgjord enligt medlemsavgiften fjorton euro, av vilket elva euro betalas till förbundet.