Närpes Pensionärsförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Allmänt

Närpes pensionärsförening r.f. är Finlands största svenskspråkiga pensionärsförening med över 1000 medlemmar. Den är en opolitisk ideell förening med Närpes stad som hemort. Föreningen grundades 28.2.1959 och år 2017 har varit föreningens 59 verksamhetsår.

Föreningens främsta uppgift är att erbjuda intressanta, engagerande, sociala och meningsfulla program som främjar det friska hos medlemmarna och skapa trivsel och social gemenskap inom föreningen samt bevaka pensionärernas intressen. 

Under det gångna året har föreningen haft en mängsidig verksamhet som möjliggjorts av många aktiva kommittéer.

Pia Berg har under året varit medlem i Svenska pensionärsförbundet r.f:s förbundsstyrelse och Alf Bäckström har varit medlem i förbundets IT-kommitté och Sture Häggblom har varit styrelsemedlem i SPF Österbotten r.f.

Närpes pensionärsförening är medlem i Svenska pensionärsförbundet r.f. och i SPF Österbotten, till vilken hör 26 registrerade pensionärsföreningar i Österbotten.

SPF Österbotten rf:s främsta uppgift är att verka för samarbete och kontakt mellan Svenska pensionärsförbundet rf och medlemsfödreningarna inom regionen.

Styrelsen

Vid föreningens höstmöte den 1 november 2016 valdes Gun Forsman till ordförande för år 2017.

Styrelsen har, förutom ordförande, haft åtta medlemmar och fyra ersättare. Styrelsens sammansättning för år 2017: Siv Aro, Märta Backlund, Alf Bäckström, Kurt Edman, Sture Häggblom, Gustav Mannfolk, Marianne Ulfvens, Nils Westerholm och ersättare Sven Backman, Pia Berg, Roger Nordberg och Henrik Rönnqvist.

Vid det konstituerande styrelsemötet den 12 januari 2017 valdes enhälligt Sture Häggblom till viceordförande, Siv Aro till sekreterare och Gustav Mannfolk till kassör.

Styrelsen har under det gångna året haft 8 protokollförda sammanträden, till vilka styrelsemedlemmarna kallats via e-post med bifogad föredragningslista.

Medlemmar

Föreningen hade i slutet av året 1094 medlemmar varav 592 kvinnor och 502 män. Under året fick föreningen 80 nya medlemmar , 34 medlemmar avled under året och 34 personer avskrevs.

Föreningsmöten

Stadgeenligt vårmöte hölls den 30 mars i Stationshuset i Finby. Bokslutet och verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes enhälligt och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Stadgeenligt höstmöte hälls den 24 oktober i Stationshuset i Finby. Till ordförande för år 2018 valdes Gun Forsman. Medlemsavgiften för år 2018 fastställdes till 14 euro. Till ordinarie medlemmar i styrelsen för åren 2018-2019 valdes Siv Aro, Märta Backlund, Pia Berg, Alf Bäckström. Till ersättare för åren 2018-2019 valdes Sven Backman och Matti Uusimäki. Till ordinarie medlem i styrelsen för 2018 valdes Roger Nordberg och till ersättare för 2018 valdes Helena Böling.

Peter Snickars valdes till verksamhetsgranskare och till hans ersättare valdes Mats Wikman för 2018.

Till valberedningenför år 2018 valdes Sture Häggblom, Maja Häggblom, Christine Rosenback, Henrik Rönnqvist och Alf Bäckström.

Representation

Vid den regionala frågesports uttagningstävlingen den 15 februari i Vasa deltog föreningen med två lag. Lag 1: Jan-Erik Mattfolk, Runa-Britt Langels och Kerstin Svartnäs. Lag 2: Roger Nordberg, Inger Granfors och Britta Hannus-Gullmets.

På regionens vårmöte i Närpes den 6 april representerades föreningen av Gun Forsman, Siv Aro, Roger Nordberg, Henrik Rönnqvist, Alf Bäckström och Gustav Mannfolk.

Svenska pensionärsförbundets vårmöte hölls den 25 april i Vasa. Närpes pensionärsförening representerades av  Nils Westerholm, Märta Backlund, Greta Gull, Hans Berg och Sven Backman.

Pensionärer från båda sidorna av Kvarken samlades för första gången till ett gemensamt pensionärsparlament i Lycksele 18 - 19 maj. Gun Forsman och siv Aro representerade vår förening, Pia Berg samt Sture Häggblom deltog även och representerade Svenska pensionärsförbundet respektive SPF Österbotten.

Gustav Mannfolk och Sture Häggblom deltog den 24.8 i regionens inspirationsdag för ordförande och kassörer.

Pensionärsföreningen deltog i Aktivitetsdagen för äldre på torget i Näsby den 5.10.

Regionens höstmöte hölls den 1.11 i Jakobstad. Föreningen representerades av Gun Forsman, Alf Bäckström, Märta Backlund, Siv Aro, Roger Nordberg och Nils Westerholm. Sture Häggblom deltog som regionens representant och Pia Berg representerade Svenska pensionärsförbundet.

Svenska pensionärsförbundets höstmöte hölls den 23.11 i Tammerfors. som delegater från vår förening deltog Gun Forsman, Gustav Mannfolk, Christine Skogman, Sture Häggblom, Nils Westerholm och Siv Aro. Pia Berg deltog som förbundets representant.

24 lag från 14 pensionärsföreningar gjorde upp om mästerskapstiteln i pidron i Oravais den 9.11. Närpes pensionärsförening deltog med två lag. Jörgen Ahlback och Christer Bäckström, Jan-Erik Mattfolk och Kjell Gull.

Sydösterbottens hörselförening r.f. firade 30 års jubileum den 18 november i Yttermark. Pensionärsföreningen uppvaktade med 50 euro. I uppvaktningen deltog Gun Forsman, Siv Aro och Henrik Rönnqvist.

Kommittéer

Program- och beredningskommitté: Gun Forsman ordförande, Gustav Mannfolk, Thorolf Westerlund och Siv Aro. Gruppen har träffats 7 gånger under året.

Utvecklingskommitté: Roger Nordberg ordförande, Vivan Granfors, Anne-Maj Jerkku och Håkan Hed.

Funktionärs- och serveringsgrupper

Marianne Bäckström huvudansvarig.

Resekommitté: Alf Bäckström och Siv Aro

Motionskommitté: Märta Backlund, ordförande, Kurt Edman, Gustav Mannfolk och Nils Westerholm.

Valberedningskommitté: Sture Häggblom ordförande, Ola Knöös, Maja Häggblom, Henrik Rönnqvist och Christine Rosenback.

IT stödgrupp

Handledare Alf Bäckström, Gustav Nordmyr, Maja Nordmyr och Frey Österberg.

Webbredaktion: Alf Bäckström ordförande, Märta Backlund, Pia Berg och Gunilla Sandén.

Skrivargrupp: Märta Backlund, Birgitta Wester, Thorolf Westerlund och Gunilla Sandén.

Medlemsregistret: Gustav Mannfolk ansvarig och Britta Malm.

VERKSAMHET

Den 17 februari deltog föreningen med insamling av blanketter till medborgarinitiativet för stöd av bevarande av full jour vid Vasa Centralsjukhus genom att hjälpa boende på Efraim att fylla i blanketter. Gun Forsman, Märta Backlund och Siv Aro hjälpte de som ville stöda medborgarinitiativet.

Närpes stad ordnade ett informationstillfälle om projektet Kraft i åren den 13 februari. Gun Forsman, Märta Backlund och Roger Nordberg deltog.

Fester och sammankomster

Pensionärscafé i Pörtom

Den traditionella vinterfesten ordnades den 21 februari med tema trafiksäkerhet. Inspektör Juhani Törnroos från Trafikskyddet informerade om trafiksäkerhet för seniorer. Håkan Juthman och Mats-Erik Räfsbäck skötte underhållningen. 

Pensionärscafé i Stationshuset i Finby

Den 9 mars ordnades en sammankomst i Stationshuset i Finby under temat resor. Kenneth Uppman informerade om reseförsäkringar. Sonja Nyholm från Ingves & Svanbäck berättade om företagets resor både i ord och bild. Anne-Maj Jerkku berättade om sitt frivilliga arbete på våra äldreboenden. Thorolf Westerlund underhöll med sång och musik.

Valmöte inför kommunalvalet

Den 15 mars ordnades ett valmöte i Stadshuset. Representanter från alla partier som ställde upp i valet deltog.

Trivselfest på Efraim

Vårens trivselfest ordnades i år på Efraim den 3 maj. Thorolf Westerlund och Sven Rosendahl underhöll med finlandssvenska sånger. Föreningen bjöd på kaffe med tårta.

Församlingens vårfest i församlingshemmet

Närpes församling hade inbjudit alla medlemmar i vår förening till en vårfest i församlingshemmet den 10 maj. 40 medlemmar deltog i festen.

Regionens sommarfest

Regionens årliga sommarfest ordnades i år på Åminne folkpark. 60 personer från vår förening deltog i festen i Malax.

Pensionärscafé i Fagerö 6.9

Hösten pensionärscafé hade förlagts till Seaside i Fagerö. Pensionärsföreningarna från Korsnäs och Kaskö hade inbjudits. Allsångspatrullen stod för största delen av det lättsamma programmet. Carl-Gustav Mangs berättade om den nystartade pensionärsföreningen i Kaskö. Anita Ismark från Korsnäs höll  dagens festtal. Tillställningen var mycket välbesökt. 135 personer hade valt att komma till Fagerö denna vackra höstdag.

Fest för äldre hölls på Bostället i äldre  veckan den 6 oktober. Matsalen fylldes helt av de 140 deltagarna. Mångsidiga Mixta-kören stod för en stor del av programmet. Föreningen bjöd på kaffe och tårta med anledning av att Finland fyller 100 år.

Julfester

Den 30.11 ordnades julfest på Frank Mangs Center dit medlemmar från alla församlingar i Närpes hade inbjudits. I programmet medverkade Ebba Carling, Thorolf Westerlund, Maj-Britt Strömbäck, Johan Pått och Gun Forsman var programledare.

Även i år den 9 december fyllde pensionärerna restaurangen på Red & Green då julfest ordnades med program, mat och dans. Programmet bestod till stor del av sång och musik. Spelmansgillet med Helge Stenback som solist och Thorolf Westerlund sjöng några julsånger. Håkan Gullmets läste på dialekt Ulla Sperrings översättning av Viktor Rydbergs fina dikt Tomten, Herbert Lindén deltog med ett kåseri och Spelmansgillet spelade till dansen. 

Kurser

Juhani Törnroos från Trafikskyddet ordnade en seniorbilistkurs uppdelad i två kurstillfällen för våra medlemmar 18.10 och 2.11.

Den finlandssvenska antikrundan

Närpes pensionärsförening stod  som värdförening för en av de av Svenska pensionärsförbundet ordnade antikrundor i Svensk Filand den 14.11. Tillställningen lockade 170 personer till Frans Henriksson salen.

Motionsverksamhet

Tipspromenader

Årets första tipspromenad ordnades den 22 maj. Denna gång var det Övermark pensionärsförening som stod värd för promenaden på Högåsen i Övermark.

Den 19 september ordnades årets andra tipspromenad i Öjskogsparken. Stadens idrottssekreterare Ida Hautaoja hade sammanställt frågorna. Närpes hembygdsförening kokade kaffe i Bengtsgården och Caj Irjala berättade om hembygdsarbete.

Seniortennis

Seniortennis har spelats inomhus i simhallssalen och på sommaren på tennisplan.

Bowling

Bowling har spelats en till två gånger i veckan med uppehåll över sommarmånaderna då bowlinghallen varit stängd.

Den 12.9 ordnades ett introduktionstillfälle i bowling med Kim Norrgård som dragare.

Träning i poolparken

Sex motionstillfällen med instruktör ordnades på försommaren i maj - juni. Tillfällena var välbesökta trots det kalla vädret.

På hösten ordnades fem motionstillfällen med Christine Skogman som ledare.

Sittdans och sittgymnastik

Marina och Johan Pått har 16 gånger under året lett sittdans och sittgymnastik på Solbacken.

Resor och teaterbesök

Teaterbesök

Årets första teaterresa gjordes 11 februari till Vaasan Kaupungin Teatteri. Vi såg Niinkuin taivaassa.

Den 12 juli såg vi Lumpänglars väg på Oravais Teater.

För att lära känna vår hembygd gjorde vi en guidad rundtur till de norra delarna av vår stad den 13 september. Närpes guideklubb hade pllanerat rutten och guidade oss runt.

14.10 Wasa Teater musikalen Ingvar.

16.11 Åbo Svenska Teater Piaf jag ångra ingenting.

Den traditionella hemliga resan ordnades i år den 14 juni.

Även detta år kunde resan genomföras i vackert sommarväder. Förmiddagskaffet avnjöts på konstnär Pirjo Nygårds vackra bondgård i Pensala. Färden fortsatte till Jakobstad där en lokal guide berättade och visade oss staden. Vi bekantades oss även med bilmuséet och Aspegrens trädgård. Eftermiddagskaffet dracks vid Andra sjön i Nykarleby före hemfärden vidtog.

Den 22 september deltog vi i regionens höstkryssning till Umeå.

IT för seniorer

Under vår- och höstterminen har datastugan varit öppen 24 måndagar mellan klockan 13-15. Under året har datastugan haft 32 besök. Tre datorer står till förfogande och medlemmarna kan här få hjälp med sina dataproblem.

Föreningens it-handledare Maja Nordmyr och Frey Österberg har funnits med på Vuxeninstitutets grundkurser i vardagsdata under vår- och höstterminen som stödpersoner.

Svenska pensionärsförbundet ordnade kurs i det nya medlemsregistret den 31 januari i Lappfjärd. Gustav Mannfolk och Britta Malm deltog.

Frey Österberg, Maja Nordmyr, Gustav Nordmyr, Märta Backlund och Alf Bäckström deltog i en IT kurs i Malax den 27 april.

Den 15 november ordnades en Webbkurs i Malax. I kursen deltog Märta Backlund, Gunilla Sandén och Alf Bäckström.

En kurs i användning av Kanta.fi och Suomi.fi ordnades den 22 november i Malax och i den kursen deltog Maja Nordmyr, Frey Österberg, Gustav Nordmyr och Alf Bäckström.

Information

Kontakten till medlemmarna sköttes med två medlemsbrev med uppgifter om verksamheten i föreningen för våren och hösten.

Medlemmarna har också fortlöpande fått information om föreningens aktiviteter i föreningsspalten i Syd-Österbotten och i Vasabladet, på Facebook samt med puffar i När-TV.

Föreningens webbsida www.narpes.spfpension.fi uppdateras regelbundet med kommande aktiviteter.

Årsmötet på våren och valmötet på hösten hr annonserats stadgeenligt i tidningen Syd-Österbotten.

Understöd

Närpes pensionärsförening har under året erhållit verksamhetsbidrag av Närpes stad.

Från stifelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland erhölls ett bidrag för uppsökande verksamhet bland pensionärer som inte är medlemmar eller aktiva i någon pensionärsverksamhet och för verksamhet som stöder arbetet mot ensamhet och utanförskap.

Från Svenska pensionärsförbundet / Svenska kultufonden har erhållits bidrag för medlemsrekrytering, medlemsvård och it-verksamhet.

Sparbanksstiftelsen Aktia i Pörtom har gett bidrag för ordnande av ett pensionärscafé i Pörtom. Bidragsutdelning ordnades den 7.8 i Pörtom ungdomsförenings utrymmen. I samband med bidragsutdelningen bjöd stiftelsen på en konsert med Sonja Biskop, Therese Pekkari och Vamilla Almenfors. Siv Aro och Märta Backlund deltog.

Sparbanksstiftelsen i Närpes har gett bidrag för en guidad rundtur i norra delen av Närpes.

Närpes pensionärsförening r.f. tackar för de beviljade bidragen under året. Dessa har en mycket stor betydelse för att föreningen skall kunna ordna ett mångsidigt program för medlemmarna.

Ekonomi

Medlemsavgiften för år 2017 har varit 14 euro av vilket 11 euro har erlagts till förbundet. Föreningens verksamhet sker i princip på självkostnadsbasis. För övrigt hänvisas till föreningens bokslut för år 2017.

Fonder 

Föreningen förvaltar fondmedel vilka erhållits genom testamente. Användningen av fondens medel och avkastning regleras i fondens stadgar och testamente enligt vilka medlen inte kan användas till föreningens löpande utgifter.

Den 10 oktober beviljade föreningens styrelse medel ur Elsa och Axel Bergs fond för anskaffande av en patientlift till Bostället. Liften med tillbehör kostade 3.772,60 euro. Medel beviljades även för inköp av smörgåstårtor till en självständighetsfest för boende på Bostället.

Styrelsen