Närpes Pensionärsförening

Protokoll fört vid Närpes pensionärsförening r.f:s vårmöte den 5 april 2018 klockan 14 i Stationshuset i Finby.

Föreningens ordförande Gun Forsman hälsade de närvarande välkomna. Innan mötesförhandlingarna inleddes hedrades bortgångna medlemmar med en tyst minut.

Närvarande enligt skild förteckning 45 personer.

§ 1. Vårmötet öppnas.

Vårmötet öppnades av föreningens ordförande Gun Forsman.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till mötets ordförande valdes Stefan Mannsén och till sekreterare valdes Siv Aro.

§ 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet ocyh beslutförhet.

Enligt föreningens stadgar § 9 skall vårmötet hållas före utgången av maj månad. Styurelsen kallar till föreningens ordinarie möten genom annons i en på orten allmänt spridd tidning senast sju dagar före mötet. Annons om vårmötet ingick i tidningen Syd-Österbotten torsdagen 27.3.2017.

Vårmötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutför.

§ 4. Val av två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare.

Till protokolljusterare valdes Maja Häggblom och Gunvor Skogman, vilka även vid behov kan fungera som rösträknare.

§ 5. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkändes.

§ 6. Behandling av bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2017 samt verksamhetsgranskarens utlåtande.

Bokslutet presenterades och resultaträkningen visar ett överskott på 277,17 euro och balansräkningens slutsumma uppgår till 201.796,47 euro.

Verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande föredrogs. Bokslutet och verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 7. Fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

Bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

§ 8. Övriga ärenden.

Pia Berg, som är medlem i Svenska pensionärsförbundets styrelsen, framförde att förbundet har för avsikt att höja medlemsavgiften med tre euro från och med 1.1.2019 för att sköta pensionärernas intressebevakning. 

§ 9. Mötet avslutas.

Mötet avslutades kl. 14.40.

STEFAN MANNSÉN                          SIV ARO

Mötesordförande                                Mötessekreterare

Protokollet justerat 

MAJA HÄGGBLOM                            GUNVOR SKOGMAN