Närpes Pensionärsförening

Protokoll fört vid Närpes pensionärsförening r.f:s vårmöte den 30 mars 2017 klockan 14 i Stationshuset i Finby.

Föreningens ordförande Gun Forsman hälsade de närvarande välkomna. Innan mötesförhandlingarna inleddes hedrades bortgångna medlemmar med en tyst minut.

Närvarande: enligt skild förteckning 33 personer.

§ 1. Vårmötet öppnas.

Vårmötet öppnades av föreningens ordförande Gun Forsman.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till mötets ordförande valdes Stefan Mannsén och till sekreterare valdes Siv Aro.

§ 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet.

Enligt föreningens stadgar § 9 skall vårmötet hållas före utgången av maj månad. Styrelsen kallar till föreningens ordinarie möten genom annons i en på orten allmänt spridd tidning senast sju dagar före mötet.

Annons om vårmötet ingick i tidningen Syd-Österbotten torsdagen 23.3.2017 och med rättelse lördagen 25.3.2017.

Mötet konstaterade stadgeenligt och beslutfört.

§ 4. Val av två protokolljusterare samt vid behov rösträknare.

Till protokolljusterare valdes Maja Nordmyr och Boris Bergman.

§ 5. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkände.

§ 6. Behandling av bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2016 samt verksamhetsgranskarens utlåtande.

Bokslutet presenterades. Resultaträkningen visar ett underskott på 2.163,95 euro. Verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande föredrogs. Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen godkändes.

§ 7. Fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

Bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

§ 8. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden behandlades.

§ 9. Mötet avslutas.

Mötet avslutades kl. 14.25.

Efter mötesförhandlingarna underhöll Sven Söderlund och Helge Stenback med sång och musik. Harriet Harf berättade om hur vi kan förebygga olycksfall i våra hem.

STEFAN MANNSÉN                             SIV ARO

Mötesordförande                                   Mötessekreterare

Protokollet justerat

MAJA NORDMYR                                 BORIS BERGMAN