Närpes Pensionärsförening

Protokoll för vid Närpes pensionärsförening r.f:s höstmöte den 24 oktober 2017 klockan 14 i Stationshuset i Finby

Föreningens ordförande Gun Forsman hälsade de närvarande välkomna. Före möteshandlingarna inleddes framförde Helge Stenback och Per-Erik Norrgård två sånger.

Närvarande:  Enligt skild förteckning 21 personer

§ 1.   Höstmötet öppnas.

Föreningens ordförande Gun Forsman öppnade höstmötet.

§ 2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till mötets ordförande valdes Peter Andersén och till sekreterare valdes Siv Aro.

§ 3.   Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet.

Enligt föreningens stadgar § 9 skall höstmötet hållas före utgången av december månad. Styrelsen kallar till föreningens ordinarie möten genom annons i en på orten allmänt spridd tidning senast sju dagar före mötet. Annons om höstmötet ingick i tidningen Syd-Österbotten tisdagen den 14.10.2017.

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 4. Val av två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare.

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Roger Nordberg och Boris Bergman.

§ 5. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkändes.

§ 6. Fastställande av medlemsavgiften för år 2018.

Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 14 euro enligt styrelsens förslag.

§ 7. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2018.

Budgeten för 2018 presenterades och efter diskussion godkändes budgeten med en slutsumma om 19.320 euro. Verksamhetsplanen för 2018 presenterades och godkändes.

§ 8. Val av ordförande för verksamhetsåret 2018.

Till föreningens ordförande för år 2018 valdes Gun Forsman.

§ 9. Val av styrelsemedlemmar och ersättare för åren 2018-2019.

Till ordinarie medlemmar i styrelsen för åren 2018-2019 valdes Siv Aro, Märta Backlund, Pia Berg och Alf Bäckström. Till ersättare för åren 2018-2019 valdes Sven Backman och Matti Uusimäki. Och till ordinarie medlem i styrelsen för år 2018 valdes Roger Nordberg i stället för Kurt Edman, som anhållit om befrielse  och till ersättare för 2018 Helena Böling.

§ 10. Val av en verksamhetsgranskare och en personlig ersättare för år 2018.

Till verksamhetsgranskare för år 2018 valdes Peter Snickars och till hans ersättare valdes Mats Wikman.

§ 11. Val av valberedning som består av ordförande och fyra medlemmar för år 2018.

Till medlemmar i valberedningen för år 2018 valdes Sture Häggblom, Alf Bäckström, Maja Häggblom, Christine Rosenback och Henrik Rönnqvist. Valberedningen utser inom sig ordförande.

§ 12. Övriga ärenden.

Inga övriga ärendens behandlades.

§ 13. Mötet avslutas.

Mötets ordförande tackade deltagarna och mötet avslutades klockan 14.40.

 

Efter kaffepausen föreläste Harriet Harf om hörsel och hörselproblem. Höstmötet avslutades med sång och musik av Helge Stenback och Per-Erik Norrgård.

 

PETER ANDERSÉN, ordförande                                SIV ARO, sekreterare

Protokollet justerat

ROGER NORDBERG                                                        BORIS BERGMAN