Närpes Pensionärsförening

Protokoll fört vid Närpes pensionärsförening r.f:s höstmöte den 1 november 2016 kl. 16.00 i Stationshuset i Finby

Föreningens ordförande Roy Wilson hälsade de närvarande välkomna. Före möteshandlingarna inleddes sjöng Thorolf Westerlund två sånger.

Närvarande: Enligt skild förteckning 29 personer.

§ 1. Höstmötet öppnas.

Föreningens ordförande Roy Wilson öppnade höstmötet.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till mötets ordförande valdes Sven Backlund och till sekreterare valdes Siv Aro.

§ 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet.

Enligt föreningens stadgar § 9 skall höstmötet hållas före utgången av december månad. Styrelsen kallar till föreningens ordinarie möten genom annons i en på orten allmänt spridd tidning senast sju dagar före mötet. Annons om höstmötet ingick i tidningen Syd-Österbotten tisdagen den 22.10.2016.

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§ 4. Val av två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare.

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Maja Häggblom och Håkan Böling.

§ 5. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkändes.

§ 6.  Fastställande av medlemsavgiften för år 2017.

Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 14 euro enligt styrelsens förslag.

§ 7. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2017.

Budgeten och verksamhetsplanen för 2017 presenterades och godkändes.

§ 8. Val av ordförande för verksamhetsåret 2017.

Till föreningens ordförande för år 2017 valdes Gun Forsman.

§ 9.  Val av styrelsemedlemmar och ersättare för åren 2017-2018 i stället för dem som är i tur att avgå.

Till ordinarie medlemmar i styrelsen för åren 2017-2018 valdes Gustav Mannfolk, Marianne Ulfvens, Kurt Edman och Nils Westerholm. Till ersättare för åren 2017-2018 valdes Roger Nordberg och Henrik Rönnqvist. Och till ordinarie medlem i styrelsen för 2017 valdes Märta Backlund.

§ 10. Val av en verksamhetsgranskare och en personlig ersättare för år 2017.

Till verksamhetsgranskare för år 2017 valdes Peter Snickars och till hans ersättare valdes Mats Wikman.

§ 11. Val av valberedning som består av ordförande och fyra medlemmar för år 2017.

Till valberedningens ordförande för år 2017 valdes Sture Häggblom och till medlemmar Ola Knöös, Maja Häggblom, Christine Rosenback och Henrik Rönnqvist.

§ 12. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden behandlades.

§ 13. Mötet avslutas. 

Mötets ordförande tackade deltagarna och mötet avslutades klockan 15.40.

 

Efter kaffepausen presenterades dagens gäst Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback som höll ett anförande.

Höstmötet avslutades med sång av Thorolf Westerlund.

 

SVEN BACKLUND, ordförande                        SIV ARO, sekreterare

Protokollet justerat        /      2016

MAJA HÄGGBLOM                                          HÅKAN BÖLING